:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
รหัสวิชา  ง30217     ชื่อวิชา  โปรแกรมประมวลผลคำ                       
ภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา  2561 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ทวิศึกษา   
ครผู้สอน นายชาญยุทธ มีโพธิ์

เข้าชั้นเรียน Google Classroom [6/3]

บทเรียน
[1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำ]
     1.1 วิวัฒนาการของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
     1.2 คุณลักษณะของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
     1.3 ความสำคัญของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
     1.4 ประโยชน์ของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร

[2. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010]
     2.1 การเปิดใช้งานโปรแกรม
     2.2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
     2.3 การจัดการส่วนต่าง ๆ ของหน้าต่างโปรแกรม
     2.4 การสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม
     2.5 การเปิดแฟ้มเอกสารเก่าในโปรแกรม
     2.6 การบันทึกแฟ้มเอกสารของโปรแกรม
   
[3. การตั้งค่าหน้ากระดาษ]
     3.1 การพิมพ์งาน
     3.2 การจัดรูปแบบเอกสาร
     3.3 การแก้ไขเอกสาร

[4. การแทรกรูปภาพและอักษรศิลป์]
   
[5. การแทรกตาราง สัญลักษณ์ สมการและสูตรทางคณิคศาสตร์]
     5.1 การแปลงข้อความเป็นตาราง
     5.2 การวางตารางไว้ภายในอีกตารางหนึ่ง
     5.3 การเพิ่ม-ลบ แถวคอลัมน์
     5.4 การแยกและผสานเซลล์
     5.5 การปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ของตาราง
     5.6 การแยกสัญลักษณ์
     5.7 การแทรกสมการหรือสูตรทางคณิตศาสตร์

[6. การพิมพ์หนังสือราชการ] [ตัวอย่างการพิมพ์]
      6.1 การพิมพ์และการจัดรูปแบบหนังสือภายนอก
      6.2 การสร้างจดหมายเวียน
      6.3 การสร้างซองจดหมาย

[7. การพิมพ์เอกสารทางวิชาการ]
     7.2 การพิมพ์บรรณาณุกรม
     7.3 การแทรกเชิงอรรถ
     7.4 การแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
     7.5 การแทรกหมายเลขหน้า
     7.6 การแทรกดัชนี
     7.7 การแทรกสารบัญ
     7.8 การพิมพ์ปกหน้า
     7.9 การสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์


1.    เนื้อหารายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทำเอกสารรูปแบบต่าง ๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการ การสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

2. จุดประสงค์รายวิชา
     2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
     2.2   ผลิตเอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร
     2.3   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

3. สมรรถนะรายวิชา
    3.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) และความรู้เกี่ยวกับเอกสาร
    3.2   ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใช้งาน
    3.3   จัดทำเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์

4. แหล่งการเรียนรู้
    เว็บไซต์ E-learning kcy.itok.in.th/p/wordprocessing.html
                  Google Classroom classroom.google.com/c/MjQzNzM1NzA5MTZa
     (เอกสารการเรียน แหล่งข้อมูล กิจกรรมการเรียน และส่งงาน)

อ้างอิง 
Link1
Link2
Link3
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที