:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
ปีการศึกษา 2561    [บันทึกการปฏิบัติหน้าที่]
1.   กรรมการ - คณะกรรมการบริการหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2.   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.   กรรมการ - คณะกรรมการงานทะเบียน-เทียบโอนผลการเรียน
4.   กรรมการ - คณะกรรมการงานวิจัยและนวัตกรรมการสอน
5.   กรรมการ - คณะกรรมการงานกิจกรรมแนะแนว
6.   กรรมการและเลขานุการ - คณะกรรมการงานสารสนเทศวิชาการ
7.   กรรมการ - คณะกรรมการพิจารณานักเรียนเรียนซ้ำชั้น
8.   กรรมการ - งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
9.   หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศบุคคล
10. กรรมการ - งานอัตรากำลัง สรรหา/บรรจุแต่งตั้ง (หัวหน้ากลุ่มฯการงานฯ)
11. กรรมการและเลขานุการ - คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
     -งานถ่ายภาพ
    -งานหนังสือพิมพ์โรงเรียน
     -งานวารสารโรงเรียน
-งานนำเสนอ (Presentation) โรงเรียน
12. กรรมการและเลขานุการ - งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
13. กรรมการ - คณะกรรมการครูที่ปรึกษา
14. กรรมการ - คณะกรรมการงานเวรประจำวัน
15. เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดชัยนาท
16. หัวหน้าเวรประจำวันพุธ
17. หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
      งานระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (เก็บ Log การใช้งานตาม พรบ. คอมพิวเตอร์) ดูแลห้องเซิฟเวอร์ของโรงเรียน
      งานดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือบุคลากรครูโรงเรียนวัดสิงห์
      งานพัฒนาปรับปรุง และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียน
      งานประชาสัมพันธ์ ที่เว็บไซต์ สพม.5
      งานซ่อมบำรุง แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ วิชวลไลเซอร์
      งานซ่อมบำรุง แจ้งซ่อม ต่อเติม อินเทอร์เน็ต
      ดูแลอุปกรณ์ การเรียนการสอน DLIT
      งานช่วยเหลือการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ อินเทอร์เน็ตให้กับอาจารย์ทุกท่านที่ไม่ สามารถใช้งานได้ กรณีเร่งด่วนและไม่ด่วน
      งานเปิดอีเมล์โรงเรียน และบริหารจัดการอีเมล์โรงเรียน
      Google Education, Office 365
18. งานฝ่ายบุคลากร
-งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล สารสนเทศฝ่ายบุคลากร
19. งานโสตฯ
-เครื่องเสียง ไมโครโฟน ขอออกจากงานนี้แล้ว แต่ยังถูกร้องขอให้ไปช่วยอยู่
20. งานอื่นๆ
-งานพิมพ์เอกสาร พิมพ์เกียรติบัตร ตัดต่อภาพเล็กๆน้อยๆ ทำ PPT งานกรอกข้อมูล งานป้ายไวนิล งานป้ายงานต่างๆของโรงเรียน หรืองานจิปาถะ สัปเพเหระ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น





สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที