:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
สื่อการเรียนการสอน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2302-2110


No. 1 [แนะนำวิชา]  [ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์]
No. 2 คู่มือIndesign1    คู่มือIndesign2
No. 3 เนื้อหา
           ตั้งค่าโปรแกรม Adobe indesign cs6
           แบ่งคอลัมภ์
           แทรกข้อความ
           แทรกรูปภาพ         
           การวางข้อความกับภาพ
           เปิด-บันทึก-ไฟล์งาน
           Export pdf ส่งโรงพิมพ์ และ pdf ทั่วไป
         
         ออกแบบโบรชัวร์ (เก็บงาน 1 ชิ้น 10 คะแนน)
          - ตัวอย่างงาน
          - ผลงานนักเรียน
No. 4 ออกแบบปกนิตยสาร (เก็บงาน 1 ชิ้น  10 คะแนน)
          - ตัวอย่างงาน ตัวอย่างภาพ
          - ผลงานนักเรียน
No. 5 - การใส่ข้อความ โลเร็ม (ข้อความตัวอย่าง)
            เว็บไซต์ lorem.in.th
          - ออกแบบปกหนังสือพิมพ์ (เก็บงาน 1 ชิ้น  10 คะแนน)
             - ตัวอย่างงาน    -ตัวอย่างภาพ
             - ผลงานนักเรียน
No.6 การใส่เลขหน้า indesignNo.7 การสร้างและใช้งานหน้าเทมเพลต (Template)
โจทย์ชิ้นงาน
จงเลือกออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
     1. หนังสือพิมพ์
     2. นิตยสาร
     3. วารสาร
     4. หนังสือ
     5. Portfolio
เงื่อนไข
     1. มีจำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า 10 หน้า
     2. ออกแบบ Master page ด้วยตนเอง
     3. มีเลขหน้า และ ปกหน้า ปกหลัง
     4. กำหนดระยะตัดตก
     5. Export PDF Print มีระยะตัดตก
     6. ปรินต์สีเต็มหน้า กระดาษ Photo (Glossy)  (เฉพาะปกหน้า-ปกหลัง)
     7. ไส้ใน หรือเนื้อหา ปรินต์สีด้วยกระดาษพื้นขาว หนาไม่น้อยกว่า 80 แกรม
     8. ส่งไฟล์ .indd และ ไฟล์ PDF ใส่แผ่นซีดี และอีเมล์
     9. มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามปราณีตของผลงาน
     10. ส่งเล่ม  (ใส่สันรูดได้), แผ่นซีดี, (อีเมล์) ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 เท่านั้น

จุดประสงค์รายวิชา
    1.  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  หลักวิธีการออกแบบการร่างแบบตามแนวความคิด
    2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพิมพ์  การทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์  การบันทึกต้นฉบับสิ่งพิมพ์ลงสื่อบันทึกข้อมูล
    3.  มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
    4.  มีทักษะในการประเมินคุณค่าผลงาน
    5.  มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานและเห็นคุณค่าของงานสิ่งพิมพ์

สมรรถนะรายวิชา
    1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์แบบหน้าเดียว  หลักการออกแบบ  ร่างแบบตามแนวความคิด
    2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์  การทำต้นฉบับ  การบันทึกต้นฉบับสิ่งพิมพ์ลงสื่อบันทึกข้อมูล
    3.  ทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์แบบหน้าเดียวบันทึกต้นฉบับสิ่งพิมพ์ลงสื่อบันทึกข้อมูล  ด้วยโปรแกรมกราฟิกสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทสิ่งพิมพ์แบบหน้าเดียว  การ์ด  นามบัตร  หัวและซองจดหมาย  ใบปลิว  โปสเตอร์  ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  การกำหนดขนาดและรูปแบบสิ่งพิมพ์หน้าเดียว  การออกแบบร่างตามแนวความคิด  การทำต้นฉบับด้วยโปรแกรมสำเร็จรูประบบการพิมพ์  โหมดสี  ประเภทไฟล์  โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ในงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  การเตรียมรูปภาพและข้อความการบันทึกต้นฉบับสิ่งพิมพ์ลงสื่อบันทึกข้อมูล

Ref. https://sites.google.com/site/krunutlvc/2302-2110
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที