:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
[ตรวจสอบเวลาเรียน บันทึกโดยครู]

กลุ่มงานส่งงานอะไรบ้าง? ในวันสอบปลายภาค
 • ไฟล์ฐานข้อมูล ไรท์ลงแผ่นซีดี และไฟล์ Capture หน้าจอทั้งหมด
 • รวมเล่มเอกสาร
  • เขียนหน้าปก [เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ..., เสนอ..., จัดทำโดย สมาชิกกลุ่ม..., เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา..., โรงเรียน..., สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5, กระทรวงศึกษาธิการ]
  • เอกสารออกแบบ ER-D และ Data Dictionary
  • ปรินต์  Capture หน้าจอ Relationships 
  • ปรินต์ Capture หน้าจอ Data Dictionary ใน Access
   ปรินต์ Capture หน้าจอ ทุกตาราง, ทุกฟอร์ม, ทุกQuery, ทุกReport, ทุกMacro, ทุกVB
สำหรับนักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนดให้ทำโจทย์นี้ส่งพร้อมโปรเจ็คงานเก่าไม่เกิน 9 มี.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
          1.1 ความหมายของระบบฐานข้อมูล
          1.2  โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล   
          1.3  คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
          1.4.  ประโยชน์ของฐานข้อมูล
          1.5. ระบบจัดการฐานข้อมูล
          1.6. โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
แบบฝึกหัดท้ายบท...

2. การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
          2.1  ความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
          2.2  ความหมายของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
          2.3  ตอนในการออกแบบฐานข้อมูล
          2.4. การจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน ( Normalization)
          2.5 ความสัมพันธ์ของรีเลชัน
แบบฝึกหัดท้ายบท...

3. แนะนำโปรแกรม Microsoft Access 2010
          3.1.  บอกความสามารถของโปรแกรม Microsoft Access 2010
          3.2  บอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Access 2010
          3.3  บอกขั้นตอนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
          3.4  สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Template
          3.5  บอกส่วนประกอบของหน้าจอฐานข้อมูลของ Microsoft Access 2010
          3.6 อธิบายเกี่ยวกับวัตถุฐานข้อมูลของ Microsoft Access 2010
          3.7 สร้างฐานข้อมูลเปล่า (Blank Database)
          3.8 เปิดไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้แล้ว
          3.9 ปิดฐานข้อมูล
          3.10 ออกจากโปรแกรม Microsoft Access 2010

4. การสร้างและใช้งานตาราง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
          4.1  วิธีการสร้างตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010
          4.2  ส่วนประกอบของตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010
          4.3  มุมมองที่ใช้ในการออกแบบตาราง Microsoft Access 2010
          4.4  วิธีการสร้างตารางใน Microsoft Access 2010
          4.5  ชนิดข้อมูลใน Microsoft Access 2010
          4.6 การกำหนดและออกแบบเขตข้อมูล
          4.7 คุณสมบัติของเขตข้อมูล
          4.8 คีย์หลักให้กับตาราง
          4.9 วิธีแก้ไขปรับปรุงตารางในโปรแกรม Microsoft Access 2010
          4.10  การบันทึกตาราง
          4.11 วิธีการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง
แบบฝึกหัดท้ายบท...

5. การสร้างแบบสอบถาม
          5.1  รู้จักกับแบบสอบถามข้อมูล
          5.2  ประเภทของแบบสอบถาม
          5.3  วิธีการสร้างแบบสอบถาม
          5.4  การสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วยมุมมองออกแบบ
          5.5  การสร้างแบบสอบถามข้อมูลด้วยเครื่องมือช่วยสร้าง
          5.6  การสร้างสอบถามข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL
แบบฝึกหัดท้ายบท...

ลิงค์จาก ไมโครซอฟต์

6. การสร้าง Form และ Report
          6.1 ความหมายของฟอร์ม
          6.2 บอกส่วนประกอบของฟอร์ม
          6.3 สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ Form
          6.4 สร้างฟอร์มอย่างง่ายโดยใช้เครื่องมือ Form
          6.5 สร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ Blank Form
          6.6 ปรับแต่งฟอร์มด้วยเครื่องมือต่าง ๆ
          6.7. สร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม Form Wizard
แบบฝึกหัดท้ายบท...

7. Project การสร้างฐานข้อมูล

จุดประสงค์รายวิชา 
          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล
          2. สามารถปฏิบัติจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจ
          3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์


สมรรถนะรายวิชา 
          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลชนิดและลักษณะของข้อมูล
          2. สร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้าง
ฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบค้น แก้ไขและ
ปรับปรุงข้อมูลการสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูลการใช้งานแมโคร (Macro)

อ้างอิง
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที