:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
ชื่อวิชา การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
รหัสวิชา ง30246

เข้าชั้นเรียน Google Classroom [6/1] , [6/2]

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นฐานข้อมูล
บทที่ 2 ออกแบบฐานข้อมูล
บทที่ 3 เริ่มสร้างฐานข้อมูล


กลุ่มงานตัวอย่าง
ห้องสมุดโรงเรียน (ยืม-คืน)
ขายสินค้าสหกรณ์ (ซื้อ-ขาย)
ธนาคารโรงเรียน (ฝาก-ถอน)
ร้านอาหาร (สั่งอาหาร คิดเงิน)
ร้านสะดวกซื้อ (สต็อก-ขาย)

ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลตัวอย่าง

ตัวอย่างโจทย์ [01] [02]


จุดประสงค์รายวิชา
          1.  รู้ความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูล
          2.  สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ได้
          3.  เข้าใจประเภทของฐานข้อมูล
          4.  เข้าใจลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์
          5.  มีทักษะในการทำงานโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
          6.  สามารถออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่ายได้
          7. มีลักษณะนิสัยที่ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของฐานข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเก็บข้อมูลด้วยตาราง การป้อนและแก้ไขข้อมูลตาราง การค้นหาข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล การสร้างรายงาน การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น

คะแนน
กลางภาค 20 คะแนน
ปลายภาค 20 คะแนน
ระหว่างภาค 60 คะแนน
- โปรเจ็ค  15 คะแนน  (กำหนดส่งงาน --> 6/2 ส่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562, 6/1 ส่งวันที่ 31 มกราคม 2562)
       
- สอบเก็บคะแนนและชิ้นงาน 45 คะแนน  (ER-D 10, Data Dict. 10, Table 5, Form 5, Query+Report 5, Macro+VB 5, User Interface 5)

(ไม่ขาดเรียน จิตพิสัยดี มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจต่อเพื่อน/ครู/สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สอนงานเพื่อนได้ จะได้รับการประเมินคะแนน+++++)

ส่งงานอะไรบ้าง? 
 • ไฟล์ฐานข้อมูล ไรท์ลงแผ่นซีดี ไฟล์เอกสาร ที่ทำ ERD, Data Dict. และไฟล์ Capture หน้าจอทั้งหมด (ไฟล์ฐานข้อมูล ควรสร้าง Table, Form, และ Lookup Wizard ให้สำเร็จ และมีข้อมูลสมมุติในตารางด้วยครับ)
 • รวมเล่มเอกสาร
  • เขียนหน้าปก [เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ..., เสนอ..., จัดทำโดย สมาชิกกลุ่ม..., เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา..., โรงเรียน..., สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5, กระทรวงศึกษาธิการ]
  • เอกสารออกแบบ ER-D และ Data Dictionary
  • ปรินต์  Capture หน้าจอ Relationships 
  • ปรินต์ Capture หน้าจอ Data Dictionary ใน Access
   ปรินต์ Capture หน้าจอ ทุกตารางข้อมูล, ทุกฟอร์ม, 

  • อันนี้ ไม่ต้องครับ ยกเว้น ---> ทุกQuery, ทุกReport, ทุกMacro, ทุกVB

งานเก่า ไม่ต้องทำนะครับ -->สำหรับนักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนดให้ทำโจทย์นี้ส่งพร้อมโปรเจ็คงานเก่าไม่เกิน 15 มี.ค. 62 

ระบบเก่า --> [ตรวจสอบเวลาเรียน บันทึกโดยครู]
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที