:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
[ตรวจสอบเวลาเรียน บันทึกโดยครู]

ให้นักเรียนจัดทำ โครงการ ทำดีตามรอยพ่อ โดยเขียนเสนอโครงการที่ทำประโยชน์กับสังคม เกี่ยวกับการทำดี สร้างความดี หรือช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส รณรงค์การสร้างมารยาททางสังคมที่ดี การมีน้ำใจ การเสียสละ โดยให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบที่จัดหาขึ้นมาเองหรือใช้งบให้น้อยเท่าที่จะทำได้ ประกอบกับใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินโครงการ และสรุปโครงการโดยจัดทำเป็นสื่อวิดีโอเพื่อนำเสนอโครงการหรือ ลง Youtube เสนอ ครูชาญยุทธ มีโพธิ์

[ส่งผลงานที่นี่ 1. ลิงค์ Youtube/ Youtube URL 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งในคาบ 3. ไฟล์โครงการ(.docx)]


ตัวอย่างโครงการ | ตัวอย่างแบบประเมิน | แนวทางการเขียน | ฟอร์มโครงการ

หมายเหตุ หากโครงการนี้จะต้องดำเนินการนอกพื้นที่โรงเรียน ขอให้ปรึกษาครู และปฏิบัติตามกฏข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

กำหนดส่ง หรือวันนำเสนอโครงการ 
4/2   วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2561
4/3   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
4/4   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ตัวอย่าง การเขียนโครงการ


แบบเสนอโครงการ ทำดีตามรอยพ่อ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดสิงห์
***************

1. ชื่อโครงการ ทำดีตามรอยพ่อ ปีการศึกษา 2560 หัวข้อ ......................................................................................

2. หลักการและเหตุผล
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มและความสำคัญที่จำเป็นต้องมีโครงการนี้ โดยวิเคราะห์และแจกแจงประเด็นปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น

3. วัตถุประสงค์
ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจน โดยใช้ข้อความที่กระชับและมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับชื่อของโครงการ ความสำคัญและที่มาของปัญหา ที่จะตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4. เป้าหมายหลัก
กำหนดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะร่วมดำเนินการหรือผู้ที่จะได้รับผลจากการดำเนินงานของโครงการ อาทิ นักเรียน, ครู, คนชุมชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมบอกจำนวน

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้ง โทรศัพท์ โทรสารและ E-mail

6. วิธีการดำเนินการ
ระบุวิธีการดำเนินงานของโครงการ อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนของรายละเอียดและกิจกรรมย่อยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก รวมทั้งต้องระบุวิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

7. ระยะเวลา
ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุด

8. สถานที่
          ระบุสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
9. งบประมาณ
ระบุงบประมาณที่ใช้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณโครงการโดยแยกตามงบประเภทต่างๆให้ชัดเจน  รวมถึงแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน
เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น………………………………….  บาท (...........................................)
     1. ค่าวิทยากร จำนวน.......คน ๆ ละ........ชม.            ............................................บาท
     2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ........คนๆละ.......มื้อๆละ................................................บาท
     3. ค่าที่พักจำนวน..................คน ๆ ละ..........จำนวนวัน...........................................บาท
     4. ค่าห้องประชุม ..................................................บาท
     5. ค่ายานพาหนะจำนวน....................คัน ๆละ.................จำนวน..........วัน..............บาท
     6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม....................................................บาท
          หมายเหตุ : รายการด้านบน เป็นเพียงตัวอย่าง

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (Output) ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ได้

11. วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
- แสดงดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การกำหนดวิธีประเมินผลโครงการ
- ระบุวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ
      (................................................................)

ลงชื่อ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
      (นายชาญยุทธ มีโพธิ์)
         ครูประจำวิชา
ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
      (นายชาญยุทธ มีโพธิ์)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ตัวอย่าง) กำหนดการ
โครงการ .......................................................................................................................................
วันที่ ..........................................
ณ ......................................................................................

วันที่ ................................
          08.15  น.                 - ลงทะเบียน
08.30  น.                   - กล่าวรายงาน โดย.....
          08.45  น.                 - กล่าวเปิดงานโดย..... 
09.00  น.                   - การบรรยาย
          12.00  น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 น.                  - การบรรยาย
          16.00 น.                  ปิดงาน

หมายเหตุ : เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
              **กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**


TTTTTTTTTTTTTTTTTTสนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที