:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที
ชื่อวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ
รหัสวิชา ง30216

[Google Classroom]

[บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ]
[บทที่ 2 การป้อนและการจัดเก็บข้อมูล]
[บทที่ 3 การแก้ไขและตกแต่งข้อมูล]
[บทที่ 4 การสร้างตารางและการจัดรูปแบบตารางข้อมูล]
[บทที่ 5 การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ]
[บทที่ 6 การสร้างแผนภูมิและการแทรกรูปภาพ]
[บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการสร้างตารางสรุปผลข้อมูล]
[บทที่ 8 การวิคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล]
[บทที่ 9 การออกรายงานข้อมูลทางเครื่องพิมพ์]
[บทที่ 10 การสร้างแมโคร]จุดประสงค์รายวิชา
    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ
    2. ป้อน จัดเก็บ แก้ไขและตกแต่งข้อมูล ใช้สูตรฟังก์ชั่นเบื้องต้น
    3. วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)
    4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ
    2. ใช้คำสั่ง เครื่องมือเพื่อจัดการข้อมูล
    3. สรุปจัดทำรายงาน และแสดงผลข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณ การป้อนและจัดเก็บข้อมูลการแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณการพยากรณ์ข้อมูลการเรียงลำดับ การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)

       
คะแนน
กลางภาค 20 คะแนน
ปลายภาค 20 คะแนน
ระหว่างภาค 60 คะแนน
  - โปรเจ็ค  15 คะแนน  (กำหนดส่ง 4 มีนาคม 2562)
  - สอบเก็บคะแนนและชิ้นงาน 45 คะแนน  (...)

(ไม่ขาดเรียน จิตพิสัยดี มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจต่อเพื่อน/ครู/สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สอนงานเพื่อนได้ จะได้รับการประเมินคะแนน+++++)
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที