:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที

งานซ่อมแก้ไขผลการเรียน 

สร้างผลงานจาก Flash

จงสร้างผลงานจาก Flash เป็นนิทาน สุภาษิต คำพังเพย ของไทย ความยาวไม่น้อยกว่า 120 วินาที ตามเงื่อนไขดังนี้

1.ทำรายบุคคล

2.อัพผลงานลง Youtube พร้อมระบุชื่อผู้ส่งผลงาน เสนอ ชื่อครูชาญยุทธ มีโพธิ์

3. รายการส่งดังนี้

- อีเมล์ส่งมาที่ chanyoot@watsingschool.ac.th เขียนเหมือนหน้าปกรายงาน  รายละเอียดในหน้ากระดาษมีดังนี้

-URL Youtube คลิกลิงค์ได้ และสามารถสแกน QRCode ได้

-File FLA ที่แชร์มาจาก Google Drive (มีลิงค์สั้น และ สแกน QRCode ได้)

-Storyboard ที่แชร์มาจาก Google Drive (มีลิงค์สั้น และ สแกน QRCode ได้)

ดาวน์โหลด Storyboard ที่นี่
ตัวอย่างการอัพโหลด Google Drive การทำลิงค์สั้น และทำ QR-Code ที่นี่

ส่งงานชิ้นนี้ภายในวันที่ 19 ก.ค. 64 ไม่เกิน 23.59 น.
| คะแนน | Storyboard |  ภาพรวม  | ทักษะ | YT/URL/QR | รับผิดชอบ | ตรงเวลา| สอบย่อย | ปลายภาค |
|     50     |        5         |      5        |    5      |           5          |      5           |       5     |        10       |      10        |

ดาวน์โหลด Storyboard ที่นี่

สร้างผลงานจาก Flash

จงสร้างผลงานจาก Flash เป็นนิทาน สุภาษิต คำพังเพย ของไทย ความยาวไม่น้อยกว่า 60 วินาที ตามเงื่อนไขดังนี้

1.กลุ่ม 4 คน

2.อัพผลงานลง Youtube พร้อมระบุชื่อผู้ส่งผลงาน เสนอ ชื่อครูชาญยุทธ มีโพธิ์

3. รายการส่งดังนี้

- 1 แผ่นกระดาษ A4 เขียนเหมือนหน้าปกรายงาน ใส่ปกประกอบ รายละเอียดในหน้ากระดาษมีดังนี้

-URL Youtube และสามารถสแกน QRCode ได้

-File FLA ที่แชร์มาจาก Google Drive (มีลิงค์สั้น และ สแกน QRCode ได้)

-Storyboard ที่แชร์มาจาก Google Drive (มีลิงค์สั้น และ สแกน QRCode ได้)

ตัวอย่างการอัพโหลด Google Drive การทำลิงค์สั้น และทำ QR-Code ที่นี่รู้จัก Flash


Type of Graphic

-Vector

-Bitmap


การเขียน Storyboard


Model Color

HSB Hue/Saturation/Brightness

RGB Red/Green/Blue

CMYK Cyan/Magenta/Yellow/Black


Save

-fla

-swf

-flv


Draw & Text

-Zoom, Pan

-Fill & Stroke

-Stroke and Fill Color

-Free Transfrom tool

-Object Drawing

*-Group,UngroupLayer&Frame

-Frame/playhead/framerate

-Layer

-Active layer

-Show and Hide layer

-Lock layer

Scene

-Insert Scene

-Test scene

-Manage scene


Function key

-F5 Insert frame

-F6 Insert key frame

-F7 Insert blank key frame 

-F8 Convert to symbol

-F9 Open Action Script


Symbol & Instance

-Graphic

-Movie Clip

-Button

-Instance

Button

-Create Button

-Button library

-Action script link button

สถานะ ปุ่ม

UP หมายถึง สถานะปกติของ Button

Over หมายถึง สถานะเมาส์อยู่เหนือ Button

Down หมายถึง สถานะคลิกเมาส์

Hit หมายถึง การกำหนดพื้นที่การคลิกเมาส์ กรณีใช้ ข้อความ เป็นปุ่ม

Motion

-Frame by Frame

-Classic Tween

-Motion Tween

-Shape Tween

-Guide LineCommon Libraries

-Buttons

-Sounds effect


Picture

-Import

-Trace Image

-Draw from pictureSound

-Import Sound

-Sound library


VDO

-Import VdoCreate Movie

- Publish movie


Action Script 3.0 อย่างง่าย แบบสำเร็จรูป


สร้างผลงาน

จงสร้างผลงานจาก Flash เป็นนิทาน สุภาษิต คำพังเพย ของไทย ความยาวตั้งแต่ 1-3 นาที โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.ทำงานรายบุคคล

2.อัพผลงานลง Youtube พร้อมระบุชื่อผู้ส่งผลงาน เสนอ ชื่อครู...

3. รายการส่งดังนี้

- แผ่นกระดาษ เขียนเหมือนหน้าปกรายงาน มีเพิ่มเติมดังนี้

-URL Youtube สามารถสแกน QRCode ได้

-File FLA ที่แชร์มาจาก Google Drive (มีลิงค์สั้น และ สแกน QRCode ได้)

-Storyboard ที่แชร์มาจาก Google Drive (มีลิงค์สั้น และ สแกน QRCode ได้)
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที