:
สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที


Name            : Mr. Chanyoot Meepoh  (นายชาญยุทธ มีโพธิ์)
Nickname   : AOF  / (อ๊อฟ)

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Education    :  
                       👉 2018 The degree of Master of science in science education (computer) Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
                            (2561 ปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <ทุน โครงการ สควค. รุ่น 22.1.2 - 57603237 ป.โท > )
                       👉 2011 Graduate Diploma in Teacher Profession. Nakhon Sawan Rajabhat University.
                            (2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ทุน โครงการ สควค. รุ่น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
                       👉 2006 Bachelor’s degree of Computer Science. Nakhon Sawan Rajabhat University.
                            (2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)Experience    : โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์ ปี 2553
                        โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จ.จันทบุรี ปี 2554
                        โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท ปี 2556-ปัจจุบัน

สนับสนุน URL: kcy.itok.in.th โดย ไอทีโอเค @วัดสิงห์ ชัยนาท เราให้คุณมากกว่า...ไอที